Preskočiť na hlavný obsah

Ježiš hovorí k duši

 Veľké posolstvo lásky

Dnes sú vzácne knihy, ktoré dokážu čitatelia nadchnúť pre dobro. Idú pohodlnou cestou do záhuby, preto je treba presvedčivých hlasov a tým je tento spis „Veľké posolstvo lásky“, veľmi aktuálny, pretože láske vo svete hrozí vychladnutím, píše Ĺ Osservatore Romano 1.1.1972. Uskutočňovanie tohto posolstva prináša nádej na obrodu Cirkvi a ľudstva. „Ja, Ježiš, som autorom denníku. Nadišla hodina, aby z môjho Srdca vytryskli na duše záplavy môjho milosrdenstva ako hrmiace vodopády Niagary.“ Spis má Imprimatur. Rukoväť pre duše kňazov a rehoľníkov.

Tu je niekoľko výňatkov z tohto spisu, ktoré môžu inšpirovať čitateľa k prečítaniu celého tohto dôležitého spisu a k jeho meditácii nad obsahom.

*Najdôležitejšie je vinúť sa k Pánu celým srdcom po celý život(9).
*Láska... Čo je láska? Oheň, čo horí, stravuje. Nech to všetci vedia. Nech nepremárnia Božie dary. Keby ste vedeli, čo je nebeské kráľovstvo a čo sa stratí, keď sa to stratí. Či nehovorí evanjelium, že máte všetko predať, aby ste ho získali?(14).
*Čo z pozemského života má pre nebo cenu, to je práve naše utrpenie a slzy(12).
* Je veľká kríza kňazských povolaní. Ale Cirkev nemôže zahynúť, je Božia(15).
*Hodina veľkého rozhodnutia uderila. Táto zvesť by sa mala hlásať z kazatelien. Nebeské zbory sú pripravené. Sodoma, Gomora, Horošima...
*Boží hlas nesmie byť utajený v nejakom denníku. Všetkým ľuďom sa má ohlasovať láska Stvoriteľa voči ľuďom. Ale nebezpečie hrozí. Len láska môže zachrániť svet. Panna Mária ešte zadržuje trest, lebo človek sa chystá zničiť svet. A ak sa nevrátia ľudia k viere, k Bohu, budú musieť počítať s hladom, vojnami, epidémiami, nemocami, záplavami, požiarmi, násilnosťami, skazou, smrťou(17). Hovorte, jednajte, nemajte strach.
*Celé ľudstvo sa vznáša nad priepasťou. Prečo nezverejnite isté veci? To sú výstrahy Božie. Musíte burcovať svet z polospánku, aby prosil Boha o pomoc. Návrat k Bohu nás môže zachrániť pred záhubou. Začnite v rodine, vo farnosti, v spoločenstvách(18, 29).
*Chváľte Pána a všetky jeho diela.
*Svet by sa mohol chytro zrútiť do priepasti, pretože vo svojej zlosti zneužíva slobodu následkom rozmachu bezbožnosti (21). Stačí, aby jeden národ začal a hneď je strhnutý celý svet. Neklamte sa prespríliš. Modlite sa, modlite sa.
*Je ešte čas milosti, odpustenia, ale musíte prosiť zo všetkých svojich síl(22).
*Náboženské spoločnosti skoro všetky otvorili svoje brány duchu sveta a pravá láska tam chýba. Tzv. bratská či bliženská láska neuspokojuje, ale vzďaľuje ľudské srdcia odo mňa (Boha, 23). Chcem pravú lásku, úprimnú, nezištnú, chcem srdce človeka, srdce kňazov. Tento spis by mal zmeniť svet, lebo neobsahuje nič ľudského.
*Všetky Bohu zasvetené duše a moji kňazi by mali zvlášť žizniť po dušiach.(24).
*Liek proti všetkému zlu je návrat ľudstva k Božskému srdcu, ktoré bolo na kríži prebodnuté kópiou a ktoré stále krváca (25).
*Svetom prešla mohutná vlna nenávisti a ničenia. Keby v mojej Cirkvi bolo viac viery, pekelný drak by nemal toľko víťazstiev. Avšak práve veda zvádza moderného človeka na bludné cesty a je zároveň skazou duší a národov. Človek vtiahol ruku po zakázanom ovocí.
*Len málo duší chápe moju lásku. – Celý svet bude jediným strašlivým požiarom, aký nebol od stvorenia sveta. Keby ľudstvo vedelo, čo sa chystá, vrhlo by sa na tvár a prosilo by o zľutovanie. Hrozné ďalekosiahle zmätky, zaslúžené, chcené, pripravované...Modlite sa...hodne(29).
*Málo sa hovorí o nebi, pekle a očistci, aj v Cirkvi.(34).
* Svet ide, i keď nevedome, v ústrety obnove, ktorá nebude bez útrap a bolesti(35). Svet zasa nájde svoju rovnováhu, keď duše kňazov a rehoľníkov zasa nájdu svoju cestu. Svetový mier závisí od svätosti Cirkvi a jej deti. – Pápež v Lat. Amerike. Symbol triumfujúcej Cirkvi po jej obnove, ktorá bude dovŕšená na dymiacich troskách starého sveta.
*Môj Bože, teda tie hrozné tresty? - Áno, ak svet bude kráčať po ceste neprávosti a hriechu. Moja Matka predpovedala ich. Hodina sa veľmi priblížila. Silnejšie národy budú ničiť slabšie. Každé ľudské právo bude pošliapané. Nevídané veci od stvorenia sveta. Nebo bude ožiarené ohňom ničiacich zbraní. – Tento neveriaci a neverný svet neuverí ľahko týmto veciam, lebo nechce prijať pravdu. Svet potrebuje znamenie, aby uveril, a bude ich mať. Títo ľudia pestujú myšlienky na vojny, Ja však myšlienky mieru... Nemôžeme si navzájom rozumieť/36).
*...deník sa stane denníkom každej kňazskej duše. Celibát v Cirkvi...lebo rozdelené srdce neni pre Ježiša.
*Sú prisľúbené veľké milosti tým, ktorí budú spolupracovať na tomto diele záchrany a spásy. Rozširujte posolstvá, hovorte, jednajte. „Chcel by som byť predstavovaný modernému svetu ako Jozef, ktorý otvára faraónove sýpky a rozdáva obilie hladujúcim; ako otec márnotratného syna, ktorý každý večer sa pozeral, aby z terasy zachytil iskierku nádeje v jeho návrat. Učenci nech študujú tieto posolstvá vo svetle teologických právd(38).
*Znalci Písma pátrajú v knihách, aby sa dopátrali starých právd. A teraz sa pokúšajú ako kedysi zákonníci presvedčovať ľud . Avšak láska sa nedá nájsť v knihách a ani viera. Stratili sme lásku a s láskou vieru a pravdu. Tajomstvá je treba prijať a podľa nich žiť(43). Viera je Boží dar, ktorý sa musí prehlbovať a rozmnožovať láskou...
*I keď sa nesluší túžiť po nebeských zjaveniach, predsa len musia byť bez odkladu sprostredkované, ak sú udeľované z čistej lásky(45). Najkrajšia je viera, holá, živá viera. *Neni pravda, že sa dnes nedá žiť v dokonalejšej chudobe, podriadenosti a poslušnosti. Nasledovať Ukrižovaného platí pre všetky časy a znamená oprostenia sa od pozemských vecí.
*Moje milosrdenstvo zvíťazí, lebo ľudia nebudú môcť už ostať hluchí k mojej láske. 16.11.1971.

Kresťanská knižnica Púchov. „Ježiš hovorí k duši“, MCM Olomouc, 1998.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr