Preskočiť na hlavný obsah

Evanjelium - Valtorta, kniha 4.

 *Úbohá, drahá trpiaca duša Márie siedmymi diablami, z ktorých najslabší je diabol pýchy a pre to sa spasí. Marta, keď jej duša už cíti odpor k neresti, už túži, aby prišla k Dobru, ale zdržiava ju diabolský nepriateľ...Nehovor jej ani: Nemyslela si na Boha, a teraz myslíš na Izrael? Je v tom výčitka. Nerob to. Ona vyšla z ohňa. Je sama rana. Dotýkaj sa jej len zľahka, s balzamom láskavosti, odpustenia, nádeje... Taktne jej povedz, že zajtra budem hovoriť pri potôčiku, večer, tu v Kafarnaume, ale ju nevolaj, nechaj ju slobodne prísť ale ty vtedy ostaň doma. - Ale ja sa tak veľmi bojím, že sa jej nepodarí zvíťaziť nad diablom. Neupadni do nevery, Marta(231.5,6.).

*Boh je dobrý ku všetkým. Ak nedôjde k obráteniu hriešnika, aspoň v štyroch prípadov z desiatich, prvotná príčina je na strane tých, ktorí by ho mali ho priviesť k obráteniu. Ide o zle chápanú klamlivú horlivosť, zakrývajúci egoizmus... Tu platia určité zásady, sú tri fázy záchrany duše. Vy, lekári duší, konajte tak, aby vás hriešnici milovali, aby cítili chuť nebeskej lásky a dychtili po nej. Pýcha je nečistota mysle, neláska je nečistota srdca. (234.2).
*Skúšané duše sú spoľahlivé. Ustavične vás budem učiť naučiť sa správne rozlišovať i skúmať svedomie a vyberať najvhodnejší spôsob, akým ho viesť, lebo každé svedomie je jedinečné a má svoj osobitný spôsob, ako cíti a reaguje na pokušenia i na poučeniaA rozlišovať nie je ľahké. Musíte byť láskaví ako otec a tvrdí ako bojovník. Láskaví, aby ste vedeli poradiť a povzbudiť. Tvrdí, aby ste vedeli povedať: To nie je dovolené, to nebudeš robiť. Lebo, a to si dobre uvážte, mnohé duše budú uvrhnuté do pekelného bahna...i duše evanjeliových rybárov, ktorí zlyhali v poslaní (239.7).
*Jedna z príčin Šalamúnovej modloslužby. Faraónova dcéra vložila prvé zárodky skazenosti do srdca múdreho kráľa... Pád človeka začína zdanlivo neškodnou maličkosťou. Potom sa zhovievavosť ku zlu zväčšuje: Vytvára sa návyk na kompromisy so svedomím a na zanedbávanie povinnosti a poslušnosti voči Bohu... Modloslužba vo faraónovej dcére pretrvávala. Nenapodobňujte hriešnikov(245.3).
*Najväčší zázrak nie je vzkriesiť telo, ale dušu. Mŕtvy na tele nespája svoju vôľu vstať z mŕtvych s mojou, teda nemá zásluhu. U vzkrieseného na duchu pôsobí jeho vôľa, ba je prvá, má vzkriesený zásluhu, ako Ján z Endoru, Mária z Magdaly, Syntycha a mnohí iní (250.5).
*Judáš sa zdôveruje P. Márii o svojom nepokoji. Cítim sa veľmi rozrušený, mám hroznú povahu, neviem, čo mám v krvi a v srdci...vtedy by som robil najčudnejšie veci, neviem sa ovládať.- Ani keď je pri tebe Ježiš?- Ani vtedy, trpím veľmi, som nešťastný, a Ježiš hovorí, že jedného dňa odíde, a máme evanjelizovať, chcel by som sa zdokonaliť pre tú úlohu...Ty matka, dovoľ mi byť istý čas s tebou... Mária sa zarazí, pocíti strach a povie: Opýtam sa na to Ježiša, ostaň v pokoji.- Synu môj! a zdeľuje mu ľútostivo ten problém. – Krútiš hlavou? - Nie, mamka, nie že by som nechcel, urobil som pre neho dosť, je to zbytočné...volá o pomoc, zachytí sa, ale opäť ho ovládne pýcha, zanechá a odmietne pomoc, chce konať sám...a stáva sa čoraz horším... úbohá mamkas, ktorá z lásky k duši sa podrobuješ utrpeniu mať v blízkosti človeka, ktorý ti naháňa strach...ale keď chceš...(262.6,7).
*Opustiť všetko. aby sme ťa nasledovali a nedarí sa to, prečo? Zadržujú vás chápadlá vášho úbohého bohatstva. Nie len peniaze, existuje aj bohatstvo vedomostí. Ľudská veda je márnosť... Čím viac jej pribúda, tým viac pribúda aj mrzutosti...pretože ju nedrží na uzde nadprirodzená múdrosť...Jediné, čo nie je márnosť, je svätá bázeň pred Bohom a poslušnosť jeho prikázaniam. – Dosiahnem to niekedy a úplne ti patriť? pýta sa Manaen z Herodesovho dvora.- Dosiahneš to spolu so zrelosťou ducha a dokonalou vôľou. Musíš sa zblížiť s Lazarom ako spoluučeník.(270.2).
*Gamaliel nie je luhár, Učiteľ, ospravedlňuje ho Hermas. Nie, ale jeho slová sú zmesou úbohých ľudských slov, ktoré nahradzujú Slovo. Musí na ne zabudnúť, vyzliecť sa z nich a ísť k pravde nahý a panensky čistý, aby bol znova zaodetý a oplodnenýTo chce pokoru! (275.1).
*Cti otca i matku svoju. Uctením ich staroby je, že ich nenecháte žobrať chlieb od druhých. – Ale neuvažujme len o manne, uvažujme o ustavičnom zázraku obilia, ktoré vzklíči skrze dobrotu Boha, ktorý dal plodinám vhodnú zem a riadi vietor, dážď, teplo a ročné obdobia, aby sa semeno stalo klasom a klas chlebom. Uvažujte o tom, keď jete dobre upečený chlieb– Voda je ešte viac Boží dar ako obilie. Oblaky, dážď, hmla, sneh živia polia, nádrže, rieky, jazerá. Vody zostupujú z oblohy a znovu na ňu vystupujú, to Boh riadi túto časť stvoreného sveta a aj ostatný svet a celý vesmír(308). *Nebezpečie stratiť nebo pre lásku k bohatstvu môže hroziť aj chudobnému učeníkovi a keď sa stane mojim kňazom, sa prehreší proti spravodlivosti tým, že bude paktovať s bohatými. Budú sa pokúšať zviesť vás darmi, aby ste súhlasili s ich spôsobom života a s ich hriechmi.(276.2).
*Kniha Levitikus hovorí: Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Aj keď je vzdialený, keď ho život odlúči fyzicky od milovanej osoby, môže byť jej naďalej blízky svojim duchom. - Úprimne napomeň blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba. Ale od nenosiť v nenávisti, po miluj je ešte priepasť. Môžete sa nazdávať, že antipatia, odstup a ľahostajnosť nie sú hriechmiSú! Tieto tri veci sú rozvetvením jediného stromu, stromu nenávisti.(277.4).lúcha Pánov hlas, stráca Pána. A Pán zakázal okultizmus, vyvolávanie duchov a satanizmus vo všetkých jeho formách. – K jaskyni ich privedie Felix-Ján, samotár, hovorí Ježišovi: Bol som učiteľom v Cintiu, prozelyta. Teraz nie som nič, žijem v realite. Nenávidím, ako nenávidia mňa. Boh? On dopustil, aby ma manželka zradila a zničila a aby som sa stal doživotným väzňom, odkiaľ som ale ušiel. Vymazal som Boha i tamtých. – Máš dve veci, spomienky a nenávisť, odstráň ich a ja ti dám niečo nové, lásku. - ? – Ty si Mesiáš? Nevedel som, že si dobrý ku každému... takže aj k vrahom. Odpusť, čo som povedal. Chápem, prečo mi chceš dať lásku... Pretože bez lásky je svet peklom a ty Mesiáš chceš z neho urobiť raj... - Ježiš, dal si mi nový život ale ešte sa zmieta v zovretí zlého panciera. Pomôž mi z toho vyjsť(188.5).
*Lazár plače od radosti nad obrátením svojej sestry Márie a hovorí: Nechápem to, ako mohol byť taký oheň, taký drahokam skrytý pod toľkým hnojom a pohodlne si tam žiť. Ani nie je potrebné, aby si to chápal, Lazar, stačí, že to chápem ja. Mária obrátila všetku mocnú energiu svojho bytia k dobru. Pochopila zákon: Miluj Pána, svojho Boha celým svojim srdcom...(279.2).
*Ak niekto chce prísť ku mne a nemá v svätej nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Vy si myslíte, že si protirečím. Nie. Hovorím, že treba nenávidieť záťaž lásky, telesnú vášnivosť lásky k otcovi a matke, k manželke a deťom...ba dokonca prikazujem vám milovať príbuzných a život s ľahkou slobodou ducha. Milujte ich v Bohu a pre Boha, nikdy však neodsúvajte Boha za nich, no usilujte sa a dbajte, aby ste ich priviedli k Bohu. ( 281.6).
*Ježiš vytýka Petrovi. Posudzuj! Aké je to ťažké. Počul si, čo povedala pred pár dňami Syntycha? že skúmanie prostredníctvom zmyslov je vždy nedokonalé. Povedala to veľmi správne. My často súdime práve podľa reakcií zmyslovTeda s najväčšou nedokonalosťou. Zanechaj posudzovanie... Syntycha reaguje, túži po pravej múdrosti pre získanie neba. Áno, ukážem ti, Syntycha, až pokiaľ je myslenie, ktoré poznáš, múdre, a od toho bodu ho budem rozvíjať správnou ideou do konca, aby si to presne vedela. Bude ti to užitočné v budúcnosti pre styk s pohanmi.(285.9).
*Chvályhodná svornosť medzi obyvateľmi Gerazy robiť pre dobro mesta a občanov. Jestvuje rozsiahlejšia spoločnosť, nekonečná, spoločnosť duší, zakladanie Božieho kráľovstva vo svete a v srdciach. Ako? Uplatňovaním Zákona v sebe samom, v každej udalosti a chvíli života(288.2).
*Dodržovať Desatoro. To je istota pre získanie Božieho kráľovstva, z nich dve najsvätejšie prikázania: Miluj Boha celou svojou bytosťou a blížneho ako seba samého. Láska, sila. Strach nezachraňuje, nie je konštruktívny. Láska je konštruktívna, buduje, upevňuje, chráni. – Choroby. Je rozdiel medzi svätými chorobami, ktoré zosiela Boh a medzi chorobami spôsobenými neresťou pre hriešnu zmyselnú lásku, ktoré sú dôkazom diabolskej skazenosti.(295.4,5).
*Ďalšie témy: Ovečka 233.2, 3fázy záchrany 234.8, dobrí nekritizujú, chápu 236.12, schopnosť milovať 239.4, poslanie 239.8, 10 drachiem 241.7, optimizmus 244.6, 1.previnenie 245.4, zárodok 245.6, Abimelech 246.1, Ján z Endoru 250.5, duša, Syntycha 254.5, slepá duša? 256.5, choroby 259.5, stolár 266.2, maličkým266.14, čnosti 268.7, páni sveta 269.6, proti Duchu269.8, odpusť im 269.13, chorý duch 275.10, potopa 286.7, Mirziam 291.2, jasajte 293.5 Judáš, vyhľadať patričné orientačné čísla podľa tematického indexu v zadnej časti knihy.

Vydal JAKOBS LIGHT COMMUNUCATION v r. 2008. Ukážka z Kresťanskej knižnice Púchov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr