Preskočiť na hlavný obsah

Duchovná cesta k stárnutiu

 5. Máme šancu, možno už nie dlho, ale máme ju, urobiť ešte zo svojho života predobraz toho, čo nás čaká vo večnosti.- Dnes je prvý deň zo zvyšku tvojho života. Urob teda, čo ešte môžeš. Starnutie je dar aj úloha.

11. „ Duchovný život“ sa musí začať už počas aktívneho života, aby ho v starobe povznášal, vydať sa na cestu do svojho vnútra. 12. Zákon života, to sú tri faktory: dedičné predpoklady, naše okolie a naše životné dejiny a naša voľba, naša sloboda.
12. C.G.Jung: „Zmení sa len to, čo sa príjme.“ To čo neprijmeme, na to už nemáme vplyv. Umenie kresťanského života je tzv. fakty stále vidieť vo vzťahu k Bohu – vo vzťahu so všetkým stvorenstvom.
16. Rôzne etapy starnutia: mladí starci, zoslabnutí, odkázaní na pomoc, trpiaci chorobami.
19. Žijeme v spoločenstve, ktoré vyžaduje výkon, všetko si musíme zaslúžiť, peniaze, uznanie, dobré meno, vďačnosť. Evanjelium je celkom iné, tam sa slovo výkon nenachádza, vždy sa hovorí o „plodnosti“ a to si vyžaduje úplne iné životné zameranie. – Pre Božie kráľovstvo je podstatné, že sa zveríme tajomstvu a toto tajomstvo necháme pôsobiť. To je základný zákon evanjelia a života každého kresťana.
24. Postavenie starých v modernej spoločnosti. Starí rodičia aby sa nepokúšali vylepšovať výchovu rodičov, tým môžu vzniknúť nezdravé napätia, zvlášť v náboženskej oblasti. – Otázky: Neviem pochopiť, kde som urobil chybu? – Snáď ste neurobili chybu, alebo urobili. Ale to patrí k výchove. Za posledné desaťročia nastali rapídne zmeny. Vy sa teraz modlite za vaše deti a vnúčatá s dôverou a odovzdajte to Bohu.
29. V starobe treba naozaj zamestnať ducha a zaujímať sa o dianie vo svete, v Cirkvi a buďte vďační za ľudí okolo seba.
43. Koľkí našli útechu v Ježišových slovách Petrovi: Keď si bol mladší, sám si sa opásal, chodil si, kde si chcel...Pri tom je tu nebezpečenstvo, že jak ten, ktorý pomáha, ako i ten, ktorému sa pomáha, prejaví autoritatívne správanie (až manipulované). Stále znova treba nachádzať rovnováhu.
44. Najdôležitejšia úloha starnutia je odovzdanosť. To je proces. Náš život nebeží do prázdna, ale je zameraný na plnosť-blaženosť, o ktorej nemáme potuchy. Nepripútavajme sa kŕčovite na to, čo sme získali. Ježiš hovorí podobenstvo o poklade, ktorý našiel muž na poli...od radosti predá všetko, čo má, aby si kúpil tento poklad.
47. Sv. Ignác: V starobe usporiadať si svoj život. Cesta do vnútra. Kto ešte neurobil testament, musí sa ujať tejto citlivej úlohy, ktorá je vždy ťažko ovládateľnou vecou vzťahov a vedomá konfrontácia so smrťou. – Treba sa venovať tiež dvom dôležitým veciam, darovať odpustenie a prijať odpustenie a na to treba osobne dozrieť a potrebuje to aj čas. Odpustenie musí byť zo srdca. Odpustenie neznamená zabudnúť.
Hlavným cieľom starnutia a života je viac milovať, dôverovať, aj Bohu. Starnutie je dlhotrvajúci proces.
65. Sprevádzať niekoho v ťažkej chorobe až k smrti je hlboko siahajúce privilégium, ktoré mení náš vlastný život. Hospice dnes umožňujú nové formy ošetrovania ťažko chorých.
67. Prostredie hrá dôležitú úlohu pri starnutí: zaopatrovanie, ošetrovanie, psychoterapia, náklonnosť, srdečnosť, duchovná podpora. Autor knihy Piet van Breemen pracuje v starobincoch a opisuje veľa príbehov a odporúča sa táto kniha aj tým, ktorí spolu so starými kráčajú spoločnou cestou. Boh nás jedného druhému zveril a v poslednej fáze života bude toto zviazanie obzvlášť nevyhnutné.

Z kresťanskej knižnice Púchov, 2008.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Ako sa zmieriť so životom (Jozef Augustyn - Lucyna Slupová)

  Existuje vôbec na to nejaký recept? Mnohí hľadali odpoveď v hlbinách svojho srdca: hľadali, našli a ďalší hľadajú. Ako príznaky nevyrovnanosti v našom živote môžu byt naše neprimerané reakcie, ako sú   rozčuľovanie, výbuchy zlosti, rebélie. reflexie pomsty, urážlivosť, uzavieranie sa do seba, depresie . Uznanie vlastnej hodnoty a vyrovnanie sa so sebou samým sa utvára už v detstve a veľkú úlohu tu má láska našich rodičov a ak sme ju nezakúsili, nedokážeme ju preukazovať druhým. Tu patria i naše prežité krivdy, utrpenia, šikanovania. Určité povahové deformácie sú spôsobené tzv. podmienečnou láskou pri výchove, čo je tretia komnata" v našej mysli, čo všetko môže byť v nej ukryté, ale nie zabudnuté. Táto malá kniha nás smeruje k tomu, ako poznať a prijať pravdu o sebe a ako si môže človek i sám pomôcť. Avšak príbeh policajného seržanta Jasona je iný. uvádzajú sa jeho zdanlivo hrdinské akcie, v ktorých riskuje ľahkovážne svoj život, preto bol psychológom označený za potenciálneho sa