Preskočiť na hlavný obsah

Globálna sexuálna revolúcia G. Kuby

 Strata slobody v mene slobody.

Že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, to nová gender ideológia nielen ignoruje, ale presadzuje do života túto novú ideológiu. Málokto vie, čo znamená toto nové slovo. Ako sa natláča prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád a požaduje zrušenie doterajších morálnych hodnôt prostredníctvom šírenia GLBTI – homosexuálov, lesby, bi - trans a intersexuality. Ide o prevýchovu k predčasnej sexualite deti a mládeže na školách, i tých materských. Táto ideológia ignoruje i vedecké výskumy medicíny – mozgu i psychológie. Kniha sa číta ako napínavý kriminálny román, otvára čitateľovi oči a mali by ju čítať politici, poslanci, rodičia, učitelia a pedagogickí pracovníci, hovorí A. Záborská, poslankyňa parlamentu EÚ.

Výraz gender mainstreaming je pre väčšinu ľudí našej krajiny neznámy a preto ani nevedia, že sú už celé roky podriadení prevýchovnému programu zo strany vlád, európskych autorít a časti médií. Táto kniha nás poúča o tom, čo sa v súčasnosti s nami deje, akými prostriedkami prevýchovatelia pracujú a s akými represáliami musia počítať tí, ktorí sa stavajú proti ich projektu. V materských školách v Londýne sa zakazuje používať slovo otec a matka. Túto knihu by malo čítať čo najviac ľudí preto, aby spozorneli a všímali si, čo im hrozí, keď sa nebudú brániť, píše uznávaný profesor Dr. Róbert Spaemann.

Medzinárodné štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, od Svet. zdrav. organizácia WHO:

 • Dieťa do štyroch rokov má právo byť zvedavé a skúmať nahotu.
 • Od štyroch rokov sa dieťa uvádza do vzťahu s rovnakým pohlavím. Oboznámi sa s jednotlivými rozpadnutými formami rodiny.
 • Vo veku 6 -9 rokov sa dieťa poučí o sexe prostredníctvom médií, upozorní sa na masturbáciu a vysvetlia sa mu sexuálne práva detí.
 • Vo veku 9 – 12 rokov prežije prvé sexuálne skúsenosti, poučí sa o antikoncepčných metódach, o slasti, masturbácii a orgazme, o rozdiele medzi rodovou identitou a biologickým pohlavím, o pohlavne prenosných chorobách a štátnych zákonoch vzťahujúcich sa na sexuálne práva mladistvých.
 • Vo veku 12 – 15 rokov sa dieťa pripraví „ na prvý ráz“, ďalej sa poučí o slasti, masturbácii a orgazme a o práve na interrupciu.

V závere knihy sa píše: Ak máme zabrániť tomu, aby sa pokračovalo v likvidácii základných sociálnych štruktúr, ukazujú sa ako nevyhnutné tieto ciele:

 • Ukončiť štátnu podporu gender mainstreamingu, lebo prostredníctvom voličov nezískala politickú legitimnosť. Namiesto toho vypracovať politiku family mainstreamingu.
 • Nepriznať homosexuálnym partnerstvam rovnaký status, ako má manželstvo.
 • Neumožniť homosexuálnym párom, aby si adoptovali cudzie deti, pretože ide o nezodpovedné poškodenie blaha dieťaťa.
 • Nezavádzať zmenu článku 3.3 ústavného zákona akceptovaním „sexuálnej identity“ ako kritéria diskriminácie. Ak k tomu dôjde, hrozí, že sa znemožní odovzdávanie mravných hodnôt , budú sa kriminalizovať všetky prejavy odporu proti veľkému projektu prevýchovy človeka, predovšetkým deti a mládeže.
 • Zakázať nútenú sexualizáciu detí a mládeže štátnymi výchovno – vzdelávacími inštitúciami. Namiesto toho integrovať sexuálnu výchovu do prípravy na manželstvo a rodinu, ktorá je životným cieľom pre viac než 80% mladých ľudí.
 • Celoeurópska kampaň proti pornografii.

Najvyšším cieľom je prerušiť špirálu mlčania. Čím dlhšie budeme čakať, tým vyššiu daň zaplatíme.

Niektoré inštitúcie, ktoré na Slovensku presadzujú gender ideológiu:

 • Úrad vlády SR. Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
 • Ministerstvo spravodlivosti. Výbor pre práva osôb LGBTI.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Výbor pre rodovú rovnosť.
 • Inštitút ľudských práv.
 • Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. Ing. Oľga Pietruchová, riaditeľka.

Dodatok z Kresťanskej knižnice na zamýšľanie: Na str. 295 – 301 tejto knihy sú šokujúce informácie, ako gender – sexuálna výchova vo forme hier na doktora sa už praktizuje v niektorých materských školách na Západe u 3.ročných detí.

Kto si prečítal Katolícke noviny č.44/2013, bol tam rozhovor s autorkou knihy Gabrielou Kuby o problematike s nenápadným zavádzaním gender – ideológie.

Veľký francúzsky mysliteľ a prognostik Ch. de Montesquien povedal, že každá revolúcia a prevrat (aj v zmýšľaní) sa pripravuje dlho predtým v podobe rôznych trendov a smerovaní. Tomu treba venovať zavčasu pozornosť. A kresťania by sa mohli zamýšľať ešte aj nad výrokom P. Ježiša Krista z jedného posolstva: Lavína začína jednou snehovou vločkou...

A že sa gender ideológia, globalizácia a ďalšie negatívne zmeny predtým pripravovali, to sa dozvedáme z niektorých publikácii, napr. kniha od M. Herzana „Totalitní svetovláda“ z r. 2000. Ďalšia kniha od J.H. Matlary „Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom“ z r. 2007. Rozvíja debatu o ľudských právach na národnej a medzinárodnej úrovni, ich previazanosť, z EÚ na štát. Pri preberaní politických argumentov pre normy a hodnoty treba zvážiť tri dôležité fakty: medzinárodný súhlas, doma súhlas vlastného obyvateľstva a vedecké dôkazy. Treba dávať pozor na tých, čo chcú zmeniť, oklieštiť ľudské práva, presadiť novú normu pomocou „soft law“ stratégiou.

A ešte kniha od Michel Shooyansa „Evanjelium. Ako čeliť svetu v rozvrate“ z r. 2010.

Nakoniec je tu konštatovanie, tá minimálna účasť vo voľbách 9.nov. 2013 do VUC, iba 17,7% voličov. Dôsledok, že boli zvolení župani a prevažne i poslanci, ktorých strana a jej politici presadzujú a nastoľujú gender ideológiu.

V 2. knihe Mystické Mesto Božie je toto poučenie: Koľko ľudí, ktorých svet oslavoval ako velikánov, pre nedostatok svetla viery, vrhlo sa do tmy svojej nevery do najohavnejších hriechov a odtiaľ do večnej temnoty pekelnej...a zlí kresťania, ktorí obdŕžali milosť a požehnanie viery, ich nasledujú.

Proroctvo P. Paissiosa, ortodoxného asketického mnícha z hory Athos: „Svet stratil vládu nad udalosťami. Situácia je hrozná. Číslo 666 zo Zjavenia. Vlády jednajú s nesvedomitosťou a my stojíme pred nepredvídateľnými udalosťami. Dnešná generácia je ľahostajná. Metropoliti mlčia, kto má prehovoriť? Osud sveta spočíva v hŕstke ľudí a Boh ich neprestáva vyzývať. Buďte pripravení.

Nádej ponúka aj P. Kreft v knihe „Návrat k čnosti“. Ide o štyri kardinálne čnosti a to: Spravodlivosť. Rozvážnosť (múdrosť). Mravná sila (odvaha).Miernosť (sebaovládanie). Bez čnosti zahynie civilizácia. Bez náboženstva zahynú čnosti, teda bez náboženstva zahynie civilizácia.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Bioetika (Ľ. Cehuľová)

  Pre vychovávateľov alebo veda Na školách cieľom učebných osnov je vychovať mladého človeka k zrelej osobnosti, k úcte a k zmyslu k životu a to na oboch voliteľných predmetoch, ako na náboženskej tak etickej výchovy. Z prieskumu robeného medzi žiakmi však vyplýva, že sa to až tak nedarí.  Čo sa týka pojmu „úcta“ a „úcta k životu“, je nedostatočný záujem mládeže o tieto a iné hodnoty a hodne je vulgárnych prejavov a je skoro jedno, či ide o žiakov s náboženskou výchovou alebo etickou.  Preto je potrebné hneď zaradiť do vzdelania základy bioetiky, ktorá ochraňuje ľudskú dôstojnosť. To je ďalšia náročná úloha pre kňazov, katechétov, kresťanských vychovávateľov voči žiakom, aby mali potrebné znalosti a vedeli presvedčivo argumentovať. Je to niečo aj pre rodičov voči svojim deťom. Čnosť  je trvalá dispozícia konať dobro. Ľudské čnosti – rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť – sú trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše city, usporadúvajú naše vášne a riadia naše s