Preskočiť na hlavný obsah

Bioetika (Ľ. Cehuľová)

 Pre vychovávateľov alebo veda

Na školách cieľom učebných osnov je vychovať mladého človeka k zrelej osobnosti, k úcte a k zmyslu k životu a to na oboch voliteľných predmetoch, ako na náboženskej tak etickej výchovy. Z prieskumu robeného medzi žiakmi však vyplýva, že sa to až tak nedarí. Čo sa týka pojmu „úcta“ a „úcta k životu“, je nedostatočný záujem mládeže o tieto a iné hodnoty a hodne je vulgárnych prejavov a je skoro jedno, či ide o žiakov s náboženskou výchovou alebo etickou. Preto je potrebné hneď zaradiť do vzdelania základy bioetiky, ktorá ochraňuje ľudskú dôstojnosť. To je ďalšia náročná úloha pre kňazov, katechétov, kresťanských vychovávateľov voči žiakom, aby mali potrebné znalosti a vedeli presvedčivo argumentovať. Je to niečo aj pre rodičov voči svojim deťom.

Čnosť je trvalá dispozícia konať dobro. Ľudské čnosti – rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť – sú trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše city, usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie podľa rozumu a viery (24).
Sloboda a zodpovednosť. Právo na vlastný názor a vlastné slovo má len ten, kto si uvedomuje, že je viazaný pravdou. Ak podmienky slobody nie sú splnené, zo slobody sa stáva svojvôľa. Svojvôľa je v svojej podstate otroctvom (26).
Desatoro. Prvé tri prikázania, ktorými má človek uznať autoritu Boha a svoju úctu a poslušnosť voči Bohu. Pohŕdaním týchto troch príkazov človek stráca základný prameň svojho života (28). – Boh odpúšťa hriechy ľudí, ale príroda neodpúšťa. Čo človek nekoná v súlade so zákonmi prírody a vesmíru, ktoré určil Boh, to sa „vypomstí“ budúcim generáciám, čo už dnes môžeme pozorovať(32).
V celosvetovom meradle nás obklopujú dva tábory názorov súvisiace so životom človeka a bioetikou: Pro life – za život (kultúra života) a Pro choice – za výber (ne-kultúra smrti). Obidva tábory predkladajú svoje názory v bioetike, čo má veľký vplyv na praktické uplatňovanie v konkrétnom rodinnom, fyzickom, sociálnom, duševnom i duchovnom rozmere každého človeka. Tábor Pro choice na prvý pohľad ponúka slobodný výber, ale v skutočnosti cielene vedie človeka k praktizovaniu ne-kultúry smrti. Tábor Pro life obraňuje kultúru života a rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby. My všetci sa nachádzame v „ovzduší“ tábora Pro choice, nenápadne nás obklopujú z každej strany, z médií, zo zamestnania, z názorov kamarátov, zo škôl i zo školských učebníc (45).
Etika v lekárstve a ošetrovateľstve platí stále, taktiež i Hippokratova prísaha (53).
Akýkoľvek pocit nadradenosti a povýšenosti nemá miesto v komunikácii, zvlášť v rodinách a na pracovisku. Ak chceme humanizovať spoločnosť, musíme humanizovať našu komunikáciu. Pasívne správanie s cieľom vyhnúť sa konfliktom nie je riešením. Takéto osoby nemajú odvahu vyjadriť svoje práva a názory a ľahko prijímajú názory iných. Druhý extrém sú agresívni ľudia, ktorí sa snažia vnútiť svoju vôľu iným a konflikty z tohto správania nemajú konca. Východiskom správnej komunikácie je asertivita. Asertivne osoby charakterizuje zdravé sebavedomie a schopnosť vytvárať dobré vzťahy, jasne a presne definuje situáciu, vyjadruje primerane svoje pocity a je ochotný zmeniť svoj názor, ak sú protiargumenty presvedčivé (59).
Ako v medecíne existuje bioetika aj v médiách by mala existovať infoetika. Na Slovensku je známy projekt „Hniezdo záchrany“. Konatelia a propagátori sú členovia Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorí na jednej strane zachraňujú niekoľko detí v „hniezde záchrany“, na druhej strane zabíjajú tisícky detí interrupciami! – Populárne české seriály „Rodinné putá“ a „Rodinné vzťahy“ ponúkajú návody na rodinné intrigy a manželskú neveru. Tým znehodnocujú rodinu a ľudskú dôstojnosť (71).
Umelý potrat – UPT – interrupcia. Na Slovensku už 50 rokov platí zákon povoľujúci interrupcie a nepriniesol ochranu zdravia žien, ale naopak. V r. 2009 je do parlamentu predložený zákon, ktorý znižuje kvalitu informácii, ktoré majú byť ženám poskytované a dievčatá mladšie ako 18 rokov že môžu ísť na potrat bez súhlasu rodičov (75).
Formálna, vedomá a dobrovoľná spolupráca pri potrate je ťažký hriech a spoluúčastníci upadajú automaticky do exkomunikácie.
Umelé potraty sa vykonávajú troma spôsobmi: vniknutím do maternice cez rodidlá, podaním chemického prípravku, pomocou brušnej operácie.
Ak dieťa po použití RU-486 prežije, pravdepodobne bude postihnuté znetvorením končatín a pod. Slovenské matky vydávajú o tom svedectvo (Kto uverí mi?). Najznámejší neskorý následok potratu je zvýšenie rizika rakoviny prsníka. Psychickým dôsledkom je postabortívny syndróm – PAS, ide o citové otupenie, podráždenie, vtieravé predstavy, depresia, nezdravý vzťah k deťom, atď. Liek na dušu ponúka J.P.II. v Evangelium vitae (82). Potraty sa týkajú každého z nás. Počaté nenarodené deti sú súčasťou štátu, Cirkvi, farnosti, našich rodín; sú to naše deti, ich duše sú nesmrteľné (106). Avšak definícia interrupcie a čo sa dnes pod pojmom umelého ukončenia tehotenstva rozumie, je nedostatočná (162).
Klonovanie človeka je najhorší spôsob zneužívania ľudskej bytosti. Možné následky v budúcnosti je ťažko predvídať, riziko je obrovské.
Ďalším nebezpečím je genetizácia, ide o redukciu hodnôt osoby na úroveň jej genetickej výbavy. Sem – tam už počuť „asi to má v génoch (108).
Eutanázia. Duša človeka je nesmrteľná, teda eutanázia je hriech. Nezabiješ! Zástancovia eutanázie propagujú „právo človeka na smrť“, dnes média manipulatívne robia propagandu eutanázii, zdôrazňujú legalizáciu v Holandsku. Viac o tom je v knihe „Proč NE eutanázii. Eutanáziu uviedol do praxe Hitler tzv. rasovou hygienou, v plynových komorách nechal usmrtiť najprv tristo psychicky chorých a to postupne nabralo lavínovitý spôsob ničenia pod lekárskym dozorom. Eutanázia nie je riešením. Hospice ponúkajú alternatívu s paliativnou starostlivosťou pre nevyliečiteľne chorých(115).
Transplantovanie orgánov. Medzi podmienky pre darovanie orgánov je potrebný súhlas pacienta alebo príbuzných. U živých darcov je treba dodržať aj podmienky anonymity.
Šieste Božie prikázanie. Techniky umelého oplodnenia. IAC, IAD, FIVET, NORIF, ZIFT, ISCI, GIFT. Počatie a narodenie dieťaťa je darom od Stvoriteľa a to je technicky narušené umelým oplodnením, ktoré nerešpektuje manželstvo a ani dieťa. Po dieťati sa túži, nakoľko je „užitočné“, nakoľko slúži „egu“. Propagátori „in vitro“, v skúmavke sa riadia svojimi zásadami opierajúce sa len o lekársku techniku a embryo, plod, dieťa sú len zhlukom buniek. Státisíce nadbytočných embryí sa zmrazujú, skladujú, zlikvidujú alebo sa zneužijú pri vedeckých pokusoch. – Umelé pokusy (148) a hazardovanie s dôstojnosťou ľudskej bytosti je nebezpečnejšie ako pokusy s atómovou bombou.
Antikoncepcia. S propagovaním „dajme ľuďom rozkoš bez zábran“ a ľud si nespomenie, že k životu potrebuje iné hodnoty.
S abortívnymi účinkami. Hormonálna antikoncepcia – HAK s chemickou interrupciou. Propagátori a reklamy počítajú i s možným zlyhaním a preto radia ďalšiu antikoncepciu „tabletku po“ mať po ruke. „Tabletka – po (Postinor 2, Escapelle) v kabelke nikdy nie je na škodu“, sa žiaľ stáva reálnou súčasťou myslenia a každodenného života mládeže. Nebezpečenstvo z užívania antikoncepcií nie je dostatočne propagované a užívateľky nemajú záujem čítať malé písmena dlhého letáku (153).
V skutočnosti dôkladné naštudovanie a rešpektovanie prirodzených metód plánovania rodičovstva nie je také náročné, ako naštudovanie a dodržovanie antikoncepčných predpisov.
Homosexualita. Katolícka cirkev rešpektuje osobu s homosexuálnou orientáciou, ale nesúhlasí s homosexuálnym úkonom a upozorňuje na nebezpečenstvá. Pod frázou „buď in“ deti a mládež skúšajú hetero a homosexuálne a iné praktiky, s kýmkoľvek a často aj v škole. Povýšenie homosexuality na úroveň heterosexuality prináša nebezpečie ďalšej reťazovej reakcie na rôzne uplatňovanie „slobody“. Mládež je erotizovaná z mnohých strán, časopismi, TV, prostredím, internetom, (pozn. Kr. knižnice: už aj UNESCO pretláča sex. hry 2-3 r. deti), atď. Veriaci deviatak príde za katechétom: Som závislý na masturbácii, cez každú prestávku. Predčasné prebudenie pohlavného pudu a nedostatok vypestovaných duševných zábran. Je tu veľká úloha na vychovávateľov(180). Sexualita je Boží dar.
Úcta k pohlaviu je základom úcty k životu a to je dnes najdôležitejšia úloha pri výchove mládeže. potrebujú počuť pravdu o kráse ľudskej sexuality, pravdu o potratoch, o eutanázii. To im môže dať v bioetike vzdelaný učiteľ, katechéta, s láskyplným vzťahom a s orientáciou Pro life – za život; a to sa očakáva i od rodičov. Rodičia, vyberajte si takýchto učiteľov pre vaše deti.ve mládeže. Potrebujú počuť pravdu o kráse ľudskej sexuality, pravdu o potratoch. O eutanázii. To im môže dať v bioetike vzdelaný učiteľ, katechéta, sláskyplným vzťahom a s orientáciou Prolife – za život, a to sa očakáva i od rodičov. Rodičia, vyberajte si takýchto učiteľov pre vaše deti.

Z kresťanskej knižnice Ľ. Cehuľová, Bioetika, Vydavateľ M. Vaško, Prešov, 2010.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr