Preskočiť na hlavný obsah

Evanjelium - Valtorta, kniha 10.

 *Pilát, nešťastník. Modloslužba, nech je jej forma akákoľvek, vždy vedie k prijímaniu lži. A lož, ktorú prijíma slabý človek, vedie k zločinu. Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie. 604.40.* Pilát je falošný dobrák, mal povedať: Oslobodím ho, pretože je nevinný. Koľko Pilátov je v 20. storočí!604.42.* Peter ma zaprel. Prečo? Ani on to nevie. Bol zbabelý? Nie.605.15. Judáš! Keby sa bol hodil k nohám mojej matky a povedal: Zmiluj sa. Ale on nechcel. Meditujte o moci vôle, ktorou vy absolútne rozhodujete a môžete získať nebo alebo peklo. Meditujte nad tým, čo znamená ostať v hriechu. 605.18.

*Láska nie je žiadostivosť zmyslov, neviete spolucítiť, pomáhať si, odpúšťať.606.2.* Eva vystupuje po ceste odčiňovania, v nej rastie ľútosť. Kain klesá. 606.12-14.* Keď rastie duch...i Božie svetlo.* Dismas cez spomienku na matku a rozjímaním na P. Máriu príde k ľútosti.609.13 * Mária sa skláňa nad ukrižovaným synom, plače a spomína na Ježišovo detstvo...Prečo ste ma neukrižovali s nim? Či nie je bezcitnejšie dopustiť, aby matka prežila svojho zavraždeného Syna – Boha? Choďte všetci, preč. Nikodém, stratili ste pamäť? Syn človeka bude...ale tretieho dňa vstane z mŕtvych, to povedal.* Ja som mal pri umučení len jedno pokušenie, Satana, ale Matka, tá podstúpila trojnásobné mučenie za vykúpenie, proti telu, srdcu a duchu, vykúpenie zavŕšila Matka 610.2-16. *Ona vymaní sa Jánovi s výkrikom, že by rozochvel i miazgu stromov...Je matka, pripútaná všetkými vláknami a nervami tela a lásky k svojmu dieťaťu. Je „pani“ toho tela, kráľovná, ktorá si bráni svoj diadém, Syna. 611.3.

*Nad každou láskou musí byť láska k Bohu...Ukrižovanie, aby som odstránil otravu zmyselnosti, kult tela...613.4 * Peter sa kajá výbuchom plaču. Všetci zapreli okrem pastierov, Manaena, Nikodéma, Jozefa a Jána, boli iba zbabelí. Judáš? Hodnota duše si zaslúži všetku námahu.615.8. *Umieram, zmrazená bolesťou..., som ako šík bojovníkov, ako vlčica, keď si bráni svoje mláďatá, Ja, ovečka, aby som bránila to, čo patrí môjmu Synovi.616.14. * Vzkriesený Ježiš sa zjavuje matke „Pane, môj Bože“ uchvátená ho kontempluje a s výkrikom sa mu hodí okolo krku, objíma a bozkáva ho so smiechom a plačom, na čelo, hlavu, ruky, nohy, na srdce...Všetko sa skončilo, mamka, prišlo vykúpenie. Ďakujem ti, mamka, že si ma počala, vychovala a pomáhala mi v živote i v smrti. 618.1-4. Potom Marii Magdaléne, predstaviteľke všetkých žien, ktoré som prišiel vyslobodiť z uhryznutia zmyselnosti. Svojou vôľou vedela povstať z hrobu svojich nerestí...“Rabuni“, v tom zvolaní je jej srdce.620.6. bola ohňom sceľujúcim potrhané vlákna sŕdc, riskovala smrť, strýznená, vysmievaná, dokázala stále veriť v moje vzkriesenie.627.13. * Vo večeradle s apoštolmi: Premohol som smrť. Nie je však natoľko tvrdá, ako staré židovstvo. No ohnem vás. Peter, beda, ak by som ťa takto nezlomil. Nestal by si sa pastierom, ale vlkom.627.16. Budete konsekrovať chlieb a víno. Budete sa dotýkať a živiť telom Boha, musíte mať čisté srdce, myseľ, údy a jazyk...629.8. *Pozerám do budúcich storočí, bolesť. Semináre. Budú z nich vychádzať kňazi, ale akí? Môj hlas po stáročia hovorí k svojim služobníkom, aby boli takými horlivými ako ste sa stali teraz vy, moji apoštoli, apoštolmi v Kristovej škole, ale môj hlas je v mnohých srdciach prehlušený inými hlasmi v čase ich dozrievania. Odev ostane, no kňaz je mŕtvy. Hrôza!629.11. *Vždy si pamätajte, akí ste boli slabí, ani hodinu ste nevládali bdieť, zaspali ste. Zapamätajte si a to učte, kto neudržiava so mnou spojenie modlitbou a meditáciou, upadne do driemot, môže byť zajatý alebo zabitý a objaví sa pred Božím súdom...ale keď budete chcieť konať Božiu vôľu, kde človek nemôže vytrvať, príde Boh so svojim anjelom, aby podoprel vyčerpaného hrdinu.. .nezaspíte, pretože vo vás začalo pôsobiť čosi, čo predtým vo vás nebolo...630.16. * Počúvajte všetci. Aby organizmus bol činný a zdravý, je v ňom potrebná hierarchia. Beda, ak obrady sa stanú len prázdnymi gestami, keď náboženstvo zomrie a zo živej moci sa stane len rozruch budiaca vonkajšia pantomíma, prázdnota, to by bolo najväčšie nešťastie pre národy.634.4. Dbajte, aby ste pri posudzovaní hriechov zohľadňovali sedem podmienok, pre ktoré nejaký čin môže alebo nemusí byť hriechom a o ich rôznej závažnosti. Zhrniem to. Kedy človek zhrešil, koľkokrát, kto zhrešil, s kým, s čím, aká je matéria hriechu, aká príčina, prečo zhrešil. 635.8. Viac v knihe 2, 126.2-8. *Keď ide o veriacich v Pána, nech sa zo žiadneho dôvodu nerozviaže to, čo Boh spojil. Manželstvo je sviatosť. Každý musí niesť svoj kríž.635.9. *Kňazi, musia byť svätí. Veru, posledné prenasledovanie bude hrozné, nie od ľudí ale od syna Satana a jeho nasledovníkov. Kňazi musia byť druhí Kristovia, aby veriaci posledných čias mohli vytrvať až do konca. Avšak budúce dobro a zlo má korene v súčasnosti. Lavínu začína jedna snehová vločka. Kňaz nehodný, chladný, zmyselný, heretik...spôsobí 10x väčšie zlo ako veriaci... 635.11. Rozlúčka s matkou...Ak hovoríte, že Boh je v nebi, na zemi a na každom mieste, prečo pochybujete, že so mohol súčasne prebývať v nebi i v Máriinom srdci, ktoré je živým nebom? Všetko, všetko, a pochopte to už raz, všetko máte skrz Máriu. Mali by ste ju milovať a dobrorečiť jej každým svojim dychom.637.6.

*Rozlúčenie s dielom. Dôvod daru tohto diela medzi mnohými sú: Keď modernizmus sa zvrháva do stále škodlivejších ľudských náuk, aby Cirkev mala ďalšie podklady proti popieračom: I. Dogmy sú nadprirodzené, pravda o Kristovi ako Bohu a človekovi, moja bezhraničná božská múdrosť, univerzálnosť evanjelia a jeho nemeniteľnosť,...II. Roznietiť živú lásku k evanjeliu, k Matke, v nej spočíva tajomstvo spásy. III. Poskytnúť duchovným učiteľom a vodcom duší pomoc, že budú skúmať svet rôznych duší pohybujúcich sa okolo mňa a rôznych metód, ktoré som používal k ich záchrane, inú metódu treba pre pohana, ktorých je veľa medzi vami. Nikým neopovrhujte, milujte ich. Ani po prečítaní tohto nespoznáte o mne všetko. Bolo by užitočnejšie pre vás spáliť toľké neužitočné vedecké spisy a uvoľniť tak miesto mojim knihám. IV. Prinavrátiť pravdu o Mne a Márii. Dokonalé zmysly, podriadené rozumu. Eva mala milovať ako Mária. Cieľom diela je tiež objasniť isté body, ktoré rôzne okolnosti zatemnili. Tu spočíva kľúč na pochopenie istých situácii. V. Dať presne spoznať mnohorakosť môjho dlhého umučenia, ktoré ma stravovalo. Aj umučenie mojej matky dať spoznať. VI. Ukázať moc môjho slova a jeho rôzne účinky podľa toho, či ten, kto ho prijal, patril do zástupu ľudí dobrej vôle, alebo k ľuďom, čo majú zmyslovú vôľu, ktorá nie je nikdy poctivá. Tu sú dva protikladné príklady. Sledujte vývoj dobra u apoštolov a vývoj zla u Judáša a jeho zostup. Zásluha pochádza práve z víťazstva nad neusporiadanými vášňami a pokušeniami a dosahuje sa láskou k Bohu a so zameraním na konečný cieľ. A ak sa človek obrátiť nechce, márne má to, čo inému slúži na obrátenie. VII. Dávam vám spoznať tajomstvo o Judášovi, ktorým je pád ducha mimoriadne obdareného Bohom. Opakuje sa príliš často. Skúmajte hroznú a predsa bežnú postavu Judáša, v ktorom sa sťa hady splietajú všetky hlavné neresti, ktoré vy rozpoznáte a musíte s nimi v tomto či onom bojovať. Je to poučenie, ktoré sa máte nadovšetko naučiť, pretože práve ono je najosožnejšie vo vašej službe duchovných učiteľov a vodcov duší. Byť mojim nástrojom je ustavičná námaha a úsilie, bolesť... Pripomínať to tu slúži na osvetlenie ducha evanjelia, pretože by nič neosožilo pripomínať slová evanjelia, keby sa nepochopil jeho duch. Duch, láska, Autor, Pisateľ, jediný Komentátor. A ak namietate, že zjavenie sa uzavrelo Jánovou Apokalypsou, hovorím vám, týmto dielom nebolo nič pridané, ale boli zaplnené medzery spôsobené prirodzenými príčinami a z nadprirodzenej vôle. Ľudstvo sa rúti do priepasti temnôt a hrôz. Vezmite toto dielo, čítajte ho a dajte ďalej čítať, lebo čas je blízko a svätý nech sa ďalej posväcuje... „Príď, Pane Ježišu!“

*Ďalšie tu obsiahnuté témy: duša a milosť 630.19, Gamaliel a Hillel neboli jednoduchí ako pastieri, ani múdri ako traja mudrci, spleť farizejských lián udusila svetlo, avšak mali čistotu úmyslu a verili, že žijú v pravde... Gamaliel nebol sám, kto si nebol istý v rozhodovaní a rázny v konaní. 645.10, a ďalšie témy sú v ponuke na konci každej knihy, kde je tematický index poznámok a odkazov, čo je dobrá pomôcka pre opakované a rozjímavé čítanie, napr. téma človek, - pojednáva o stvorení, o duši a ducha, o milosti, o jeho vôli a Božej, atď.

Vydal JACOBS LIGHT COMMUNICATION v r. 2008.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Alzheimerova nemoc - šanca na väčšiu ľudskosť

  Táto nemoc sa stáva spoločenským problémom napriek lekárskemu pokroku. Návrat ku kresťanskej podstate. (Informácia je užitočná pre ošetrovateľov tejto choroby, ale i pedagógovia a rodičia pre výchovou deti si tu nájdu svoje, a aj takí, ktorí sú pred dôchodcovským vekom, ale vo viere sú vlažní alebo dokonca ateisti). Alzheimerova nemoc nie je nevyliečiteľná, ešte nie. Možno sa blížime k téme s aforizmom kolumbijského filozofa a esejistu Nicolása Goméza Davilu, ktorý povedal: „Opravdivé problémy nemajú žiadne riešenie, len svoje dejiny.“ Riešenie by sa mohlo nájsť v budúcnosti, ale teraz sa zdá, zo súčasného pohľadu, že sa bude problém len zväčšovať. Niektoré čísla by to mohli len podtrhnúť: Dnes máme podľa údajov Nemeckej Alzheimerovej spoločnosti 1,4 miliónov pacientov s touto nemocou v Nemecku, za desať rokov to bude podľa odhadov odborníkov najmenej dva milióny. A to neplatí len pre Nemecko. Rýchle starnutie populácie v Európe umocňuje tento problém v celej EÚ. Podľa odhadov ALCOVE

Alan Ames - Príbehy lásky

  Je ich v tomto dielku zaznamenaných vyše 50, sú inšpirované, vlastne podané P. Ježišom a Pannou Máriou Alanovi Amesovi a pred napísaním ich prekonzultoval s duchovným vodcom o. Gerardom Dickinsonom z Austrálie. Každý život na zemi sa môže stať ďalším príbehom lásky zapísaným do Ježišovho srdca. Všetky tieto sú vynikajúce a tu je niekoľko inšpirujúcich ukážok: *Bol istý muž, silný, nikoho nepotreboval, spoliehal sa na seba. Ochorel a potreboval pomoc druhých. Bol iný muž, slabý, neschopný, ale vždy sa obrátil na Boha o pomoc. V jeden deň sa títo dvaja muži stretli a silný muž teraz prijal od slabého pomoc a čudoval sa a hovorí slabšiemu: „Odkiaľ berieš tú silu?“ Hovorí: „Dáva mi ju Boh ako dar, o ktorý sa delím s inými. Nezáviď mi, len sa obráť na Boha a dá ti ako dáva mne. On má dosť sily pre každého“. 12. *Raz, keď som sa rozprával so skupinou mojich učeníkov, jeden sa spýtal: „Pane, si Mesiáš?“. Odvetil som otázkou: „Čo si myslíš ty?“ Jeho odpoveď: „Neviem, si dobrý, svätý“. Pozrel