Preskočiť na hlavný obsah

Evanjelium - Valtorta, kniha 3.

 *V debate Gamaliel s Ježišom. To je pravda. Ale nie že by som sa neusiloval pochopiť ťa. Je to preto, že tvoje slovo sa zastaví v mojej mysli a neprenikne ďalej. Myseľ ho obdivuje ako slovo učenca a duch... – A duch ho nemôže prijať, Gamaliel, pretože je preplnený inými vecami. A skazenými vecami...pozri na ozrutné zrúcaniny starého Asoru...- Chápem ťa, Ježiš, ale... nemôžem konať ináč, kamene sú príliš hlboko. – Keď pôda leží úhorom, nestačí jeden blesk, aby ju obrobil. Neprijme ho pôda, ale skaly. Usiluj sa aspoň, aby si ich v sebe odstránil, Gamaliel, ináč ostanú hlboko v tebe, znamenie ťa neprivedie k viere. – Učiteľ, neodchádzaj tak...Máš veľmi rád rastliny a zvieratá, však? – Veľmi, je to moja živá kniha. Genezis... Ak niekto vie pozerať, vie aj veriť... Príliš mnoho vedy, Gamaliel a málo lásky a pokory...Nech ti Múdrosť dá všetko svoje svetlo. Vystúp ako Hillel.-?- Vedel veriť pokornejšie ako ty. Zbohom.

*Apoštoli sa boja začať sami evanjelizovať. – Verte, všetko je vo vás. I napriek tomu, že sa vám zdá, že sa vám to vytratilo. Nasali ste to do seba. Myšlienky sa vám rozmotajú ako pestrofarebná niť a prinesú vám farby, aké budete potrebovať. Nebojte sa! Hlavu hore. 166.3
*Budem blahoslavený, ak budem tichý. Môže sa zdať, že výrok je v protiklade s príkladmi každodenného života. Tí, ktorým chýba tichosť, akoby triumfovali v rodinách, v mestách, národoch. Nie je to tak. Strach zdanlivo udržuje v podriadenosti tých, ktorých ujarmuje despota, no v skutočnosti je to však len pokrievka, položená na už-už vybuchujúcu vzburu proti tyranovi. Pred učením tých učiteľov, ktorí hovoria: „Povedal som a tak to je“, sa neskláňajú intelekty. Takí učitelia vytvárajú samoukov hľadajúcich... Neprivedú duše k Bohu takí kňazi, ktorí ich nedobývajú trpezlivou, pokornou a milujúcou láskavosťou, Ó, úbohé duše Nenúťte duše utekať, priťahujte ich láskou. – Výživou duše je múdrosť a spravodlivosť. Nijaká ľudská veda sa nemôže porovnávať s touto božskou vedou. Zvedavosť ľudskej mysle môže byť uspokojená, ale nie potreba ducha(170.9).(www.mariavaltorta.sk.) – blahoslavenstvá.
*Všetko, čo máte, patrí Bohu. Vy ste len dočasnými správcami, bankármi morálnych a hmotných pokladov, ktoré vám Boh udelil.
*Počujte, ako sa máte modliť ústami, prácou a celou bytosťou, pohnútkami srdca, ktoré naozaj miluje Boha, pretože všetko vychádza zo srdca a aké je srdce taká je i myseľ, také slovo, pohľad, čin. Čím je srdce naplnené, to prekypuje z úst a prejavuje sa v skutkoch. Modlitba je úkon lásky. Milovať možno modlením sa i pečením chleba, meditovaním i opaterou chorého, starostlivosťou o rodinu, obetovaním našich správnych túžob. Stačí, keď sa človek celý a každú svoju činnosť ponorí do lásky. Nebojte sa(172.6).
*Vďaka ti Bože za peniaze, za úrodu, obchody, hovorí boháč. V minulom roku som mohol vykonať toľko dobra pre hladných, chorých, ľudí bez prístrešia, osamelých, sociálne slabých. Toho roku mám viac bohatstva, dám im dva-trikrát viac, aby sa spolu so mnou tešili a velebili teba večný Pane. To je modlitba spojená so skutkami, tá prenáša váš majetok do neba a zväčší o ovocie lásky naveky(173.3).
*Ľudia, dávajte si pozor na oči. Všetko je čisté, kto má čisté myslenie, o ktoré treba neustále bojovať. Atlét sa tiež pripravuje na víťazstvo bojom. Je veľa príčin, ktoré vedú človeka k hriechu. Buďte milosrdní voči hriešnikom a s dobrotou ich dvíhajte a privádzajte k Bohu. Ukazujte im, že cesta, ktorou prešli, je plná nebezpečenstiev pre telo, myseľ a ducha(174.1).
*Príde deň, keď ja, ktorý k vám hovorím, budem Sudcom. Nech vás neoklame terajší vzhľad. Teraz moja palica zhromažďuje všetky roztratené duše a láskavo vás pozýva na pasienky pravdy. Potom palicu nahradí žezlo Sudcu Kráľa a moja moc bude úplne iná. Nie láskavo, ale s neoblomnou spravodlivosťou potom budem oddeľovať ovce, ktoré sa pásli pravdou, od oviec, ktoré miešali pravdu a blud, alebo sa živili iba bludom. Urobím to prvýkrát a potom to urobím ešte raz. A beda tým, ktorí sa medzi prvým a druhým zjavením pred Sudcom neočistia, ktorí sa nebudú môcť očistiť od jedov. Ľudia z tretej skupiny sa neočistia. Nijaký trest ich nemôže očistiť. Chceli len blud a tak nech zostanú v blude(176.5).
*...učeníka, ktorého môžu najľahšie zasiahnuť nepriatelia, je ten, ktorý nie je úplne blízko pri Učiteľovi, ale je na rozhraní medzi Učiteľom a svetom ...a stane sa z neho zlý učeník... hovoríš, že Boh nedovolí viac, než je užitočné pre víťazstvo jeho milujúcej vôle, zdá sa mi, že zodpovednosť učeníka je menšia, vraví Matúš. – Never tomu, ak existuje zlo, existuje aj dobro a človek má schopnosť rozlišovania a s ňou má aj slobodu(181.6,7).
*Hriešnica Maria z Magdaly je príčinou smrteľného bodnutia dýkou ženatého syna matky, ktorá prosí Ježiša o jeho záchranu...Stalo sa a Ježiš s učeníkmi prechádza okolo Magdalény, ktorá sledovala sprievod a ostala opretá o strom. Peter sa nezdrží a na Magdalénu vychrlí primeranú nadávku. A ona, aby sa urobila dôležitá, prepukne do smiechu. Ježiš začul to a prísne Petrovi povie: „Neurážaj ju. Modli sa za hriešnikov. Nič iné.“ Mária z Magdaly náhle preruší svoj zvonivý smiech, skloní hlavu a utečie ako gazela k svojmu domu(183.5). – Nie, duše sa musia samy prerobiť. Ja prechádzam, rozsievam semeno, ono pracuje v skrytosti. Ak sa neujme prvé, zaseje sa ďalšie. Modlitba je ako rosa, nerobíš to aj ty, žena, so zeleninou (184.3)? *Judáš iniciuje púť do Endoru, kde Šaul prišiel k veštkyni. Ježiš hovorí, že tu Šaul spáchal veľký zločin. – Veď nikoho nezabil? – Zabil svoju dušu. Nebuďte zvedaví spoznávať záhrobné veci, aby sa vás nezmocnil satanský jed. Nevyrušujte zomrelých. Kto neposlúcha Pánov hlas, stráca Pána. A Pán zakázal okultizmus, vyvolávanie duchov a satanizmus vo všetkých jeho formách. – K jaskyni ich privedie Felix-Ján, samotár, hovorí Ježišovi: Bol som učiteľom v Cintiu, prozelyta. Teraz nie som nič, žijem v realite. Nenávidím, ako nenávidia mňa. Boh? On dopustil, aby ma manželka zradila a zničila a aby som sa stal doživotným väzňom, odkiaľ som ale ušiel. Vymazal som Boha i tamtých. – Máš dve veci, spomienky a nenávisť, odstráň ich a ja ti dám niečo nové, lásku. - ? – Ty si Mesiáš? Nevedel som, že si dobrý ku každému... takže aj k vrahom. Odpusť, čo som povedal. Chápem, prečo mi chceš dať lásku... Pretože bez lásky je svet peklom a ty Mesiáš chceš z neho urobiť raj... - Ježiš, dal si mi nový život ale ešte sa zmieta v zovretí zlého panciera. Pomôž mi z toho vyjsť(188.5).
*4 druhy duchov 180.6, Rozsievač 184.4, stupne lásky a falošné lásky 196.5, Judáš 202.1, 210.1 nie je dovolené 211.5, Aglae 200.3, hovorili pravdu ináč 219.4, Janova úvaha 224.3,4.

Vydal JAKOBS LIGHT COMMUNICATION v r. 2008. Ukážka z Kresťanskej knižnice Púchov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Upaľovanie čarodejníc a inkvizícia

  Boli to zvlášť svetské vlády, ktoré prenasledovali čarodejky ako rušiteľky pokoja, a pre škodenie čarami. Inkvizícia bola zriadená k sledovaniu heréz a heretikov. Čarodejnicami sa začala zaoberať až na konci stredoveku a čarodejnice neboli hlavným predmetom záujmu. Prenasledovania čarodejníc bolo kruté, konali sa po skončení stredoveku, teda v novoveku. Čo sa týka „Kladiva na čarodejnice“ z r. 1487, tento spis choromyseľného dominikána Kramera inkvizícia ihneď odmietla a bol daný na index. Ale svetské súdy ho používali(11). Už od dávnoveku, vo všetkých svetových kultúrach boli ľudia, ktorí verili a veria, že existujú osoby, ktoré môžu pôsobiť na ľudí a toto pôsobenie v tých kultúrach je označené za nadprirodzené. Vplyv môže byť kladný (liečitelia), alebo záporný, škodlivý (čarodejnice, „čierna mágia“, zaklínači, pakt s diablom). Tak dochádzalo v dejinách k vlnám prenasledovania čarodejníc. V Afrike čarodejnice fungujú dodnes. V Tanzánii každoročne sú z čarodejníctva obžalované a usmr