Preskočiť na hlavný obsah

Evanjelium - Valtorta, kniha 3.

 *V debate Gamaliel s Ježišom. To je pravda. Ale nie že by som sa neusiloval pochopiť ťa. Je to preto, že tvoje slovo sa zastaví v mojej mysli a neprenikne ďalej. Myseľ ho obdivuje ako slovo učenca a duch... – A duch ho nemôže prijať, Gamaliel, pretože je preplnený inými vecami. A skazenými vecami...pozri na ozrutné zrúcaniny starého Asoru...- Chápem ťa, Ježiš, ale... nemôžem konať ináč, kamene sú príliš hlboko. – Keď pôda leží úhorom, nestačí jeden blesk, aby ju obrobil. Neprijme ho pôda, ale skaly. Usiluj sa aspoň, aby si ich v sebe odstránil, Gamaliel, ináč ostanú hlboko v tebe, znamenie ťa neprivedie k viere. – Učiteľ, neodchádzaj tak...Máš veľmi rád rastliny a zvieratá, však? – Veľmi, je to moja živá kniha. Genezis... Ak niekto vie pozerať, vie aj veriť... Príliš mnoho vedy, Gamaliel a málo lásky a pokory...Nech ti Múdrosť dá všetko svoje svetlo. Vystúp ako Hillel.-?- Vedel veriť pokornejšie ako ty. Zbohom.

*Apoštoli sa boja začať sami evanjelizovať. – Verte, všetko je vo vás. I napriek tomu, že sa vám zdá, že sa vám to vytratilo. Nasali ste to do seba. Myšlienky sa vám rozmotajú ako pestrofarebná niť a prinesú vám farby, aké budete potrebovať. Nebojte sa! Hlavu hore. 166.3
*Budem blahoslavený, ak budem tichý. Môže sa zdať, že výrok je v protiklade s príkladmi každodenného života. Tí, ktorým chýba tichosť, akoby triumfovali v rodinách, v mestách, národoch. Nie je to tak. Strach zdanlivo udržuje v podriadenosti tých, ktorých ujarmuje despota, no v skutočnosti je to však len pokrievka, položená na už-už vybuchujúcu vzburu proti tyranovi. Pred učením tých učiteľov, ktorí hovoria: „Povedal som a tak to je“, sa neskláňajú intelekty. Takí učitelia vytvárajú samoukov hľadajúcich... Neprivedú duše k Bohu takí kňazi, ktorí ich nedobývajú trpezlivou, pokornou a milujúcou láskavosťou, Ó, úbohé duše Nenúťte duše utekať, priťahujte ich láskou. – Výživou duše je múdrosť a spravodlivosť. Nijaká ľudská veda sa nemôže porovnávať s touto božskou vedou. Zvedavosť ľudskej mysle môže byť uspokojená, ale nie potreba ducha(170.9).(www.mariavaltorta.sk.) – blahoslavenstvá.
*Všetko, čo máte, patrí Bohu. Vy ste len dočasnými správcami, bankármi morálnych a hmotných pokladov, ktoré vám Boh udelil.
*Počujte, ako sa máte modliť ústami, prácou a celou bytosťou, pohnútkami srdca, ktoré naozaj miluje Boha, pretože všetko vychádza zo srdca a aké je srdce taká je i myseľ, také slovo, pohľad, čin. Čím je srdce naplnené, to prekypuje z úst a prejavuje sa v skutkoch. Modlitba je úkon lásky. Milovať možno modlením sa i pečením chleba, meditovaním i opaterou chorého, starostlivosťou o rodinu, obetovaním našich správnych túžob. Stačí, keď sa človek celý a každú svoju činnosť ponorí do lásky. Nebojte sa(172.6).
*Vďaka ti Bože za peniaze, za úrodu, obchody, hovorí boháč. V minulom roku som mohol vykonať toľko dobra pre hladných, chorých, ľudí bez prístrešia, osamelých, sociálne slabých. Toho roku mám viac bohatstva, dám im dva-trikrát viac, aby sa spolu so mnou tešili a velebili teba večný Pane. To je modlitba spojená so skutkami, tá prenáša váš majetok do neba a zväčší o ovocie lásky naveky(173.3).
*Ľudia, dávajte si pozor na oči. Všetko je čisté, kto má čisté myslenie, o ktoré treba neustále bojovať. Atlét sa tiež pripravuje na víťazstvo bojom. Je veľa príčin, ktoré vedú človeka k hriechu. Buďte milosrdní voči hriešnikom a s dobrotou ich dvíhajte a privádzajte k Bohu. Ukazujte im, že cesta, ktorou prešli, je plná nebezpečenstiev pre telo, myseľ a ducha(174.1).
*Príde deň, keď ja, ktorý k vám hovorím, budem Sudcom. Nech vás neoklame terajší vzhľad. Teraz moja palica zhromažďuje všetky roztratené duše a láskavo vás pozýva na pasienky pravdy. Potom palicu nahradí žezlo Sudcu Kráľa a moja moc bude úplne iná. Nie láskavo, ale s neoblomnou spravodlivosťou potom budem oddeľovať ovce, ktoré sa pásli pravdou, od oviec, ktoré miešali pravdu a blud, alebo sa živili iba bludom. Urobím to prvýkrát a potom to urobím ešte raz. A beda tým, ktorí sa medzi prvým a druhým zjavením pred Sudcom neočistia, ktorí sa nebudú môcť očistiť od jedov. Ľudia z tretej skupiny sa neočistia. Nijaký trest ich nemôže očistiť. Chceli len blud a tak nech zostanú v blude(176.5).
*...učeníka, ktorého môžu najľahšie zasiahnuť nepriatelia, je ten, ktorý nie je úplne blízko pri Učiteľovi, ale je na rozhraní medzi Učiteľom a svetom ...a stane sa z neho zlý učeník... hovoríš, že Boh nedovolí viac, než je užitočné pre víťazstvo jeho milujúcej vôle, zdá sa mi, že zodpovednosť učeníka je menšia, vraví Matúš. – Never tomu, ak existuje zlo, existuje aj dobro a človek má schopnosť rozlišovania a s ňou má aj slobodu(181.6,7).
*Hriešnica Maria z Magdaly je príčinou smrteľného bodnutia dýkou ženatého syna matky, ktorá prosí Ježiša o jeho záchranu...Stalo sa a Ježiš s učeníkmi prechádza okolo Magdalény, ktorá sledovala sprievod a ostala opretá o strom. Peter sa nezdrží a na Magdalénu vychrlí primeranú nadávku. A ona, aby sa urobila dôležitá, prepukne do smiechu. Ježiš začul to a prísne Petrovi povie: „Neurážaj ju. Modli sa za hriešnikov. Nič iné.“ Mária z Magdaly náhle preruší svoj zvonivý smiech, skloní hlavu a utečie ako gazela k svojmu domu(183.5). – Nie, duše sa musia samy prerobiť. Ja prechádzam, rozsievam semeno, ono pracuje v skrytosti. Ak sa neujme prvé, zaseje sa ďalšie. Modlitba je ako rosa, nerobíš to aj ty, žena, so zeleninou (184.3)? *Judáš iniciuje púť do Endoru, kde Šaul prišiel k veštkyni. Ježiš hovorí, že tu Šaul spáchal veľký zločin. – Veď nikoho nezabil? – Zabil svoju dušu. Nebuďte zvedaví spoznávať záhrobné veci, aby sa vás nezmocnil satanský jed. Nevyrušujte zomrelých. Kto neposlúcha Pánov hlas, stráca Pána. A Pán zakázal okultizmus, vyvolávanie duchov a satanizmus vo všetkých jeho formách. – K jaskyni ich privedie Felix-Ján, samotár, hovorí Ježišovi: Bol som učiteľom v Cintiu, prozelyta. Teraz nie som nič, žijem v realite. Nenávidím, ako nenávidia mňa. Boh? On dopustil, aby ma manželka zradila a zničila a aby som sa stal doživotným väzňom, odkiaľ som ale ušiel. Vymazal som Boha i tamtých. – Máš dve veci, spomienky a nenávisť, odstráň ich a ja ti dám niečo nové, lásku. - ? – Ty si Mesiáš? Nevedel som, že si dobrý ku každému... takže aj k vrahom. Odpusť, čo som povedal. Chápem, prečo mi chceš dať lásku... Pretože bez lásky je svet peklom a ty Mesiáš chceš z neho urobiť raj... - Ježiš, dal si mi nový život ale ešte sa zmieta v zovretí zlého panciera. Pomôž mi z toho vyjsť(188.5).
*4 druhy duchov 180.6, Rozsievač 184.4, stupne lásky a falošné lásky 196.5, Judáš 202.1, 210.1 nie je dovolené 211.5, Aglae 200.3, hovorili pravdu ináč 219.4, Janova úvaha 224.3,4.

Vydal JAKOBS LIGHT COMMUNICATION v r. 2008. Ukážka z Kresťanskej knižnice Púchov.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Chlapec vizionár z Kibeho. Sagatašja (I. Ilibagiza)

  Toto zjavenie sa uskutočnilo v r. 1982, teda12 rokov pred rwandskou genocídou. Biskup Gahamanyi ustanovil vyšetrovaciu komisiu a sám písomne prehlásil, že v Kibeho sa deje čosi nadprirodzeného. Posolstvá sú pravdivé a ľudia by to nemali ignorovať. Vizionárky boli tri dievčatá – černošky zo strednej školy a chlapec Segatašja, ktorý nevedel čítať ani písať, bol pohan a predsa sa stal horlivým ohlasovateľom posolstiev, keďže mu Ježiš prisľúbil, že dá odpoveď na všetky otázky ohľadne viery, účelu života, podstaty neba a pekla, ktoré mu ľudia predložia. Ježiš a Matka Božia upozorňovali, že tieto posolstvá sa týkajú každého človeka na svete a výstrahy určené Rwande, že strašlivé veci sa môžu stáť celému ľudskému druhu, ak sa nenaučíme láskyplnému životnému štýlu. Svet je vo veľmi špatnom stave a čakajú nás strašné veci, ak...ak sa nezmeníme. Ježiš nás chce posolstvami pripraviť na posmrtný život, pretože koniec môže prísť v ktoromkoľvek okamihu. - V našej malej dedinke sme nemali ani kino

Božie slovo pýta každé srdce (Mons. Michal Keblušek)

  Púchovský farár, dekan   Mons. Mgr. Michal Keblušek   vybral zo svojich homílií reprezentatívny súbor a zaradil ho do zbierky s príznačným názvom   Božie slovo pýta každé srdce . Autor zvolil typický až klasický štýl rozprávania či rozprávačstva – narácie. Evanjeliové fundamentálne výroky, podobenstvá aj udalosti rozvíja, do príbehov z reality všedných dní, z diania v živote jedincov i spoločenstiev. Mons. M. Keblušek často cituje príklady, epizódy a hlavne príbehy z literatúry, nielen náboženskej, ale aj klasickej prózy. Odporúča zaujímavé románové diela zhromaždeniu veriacich a takto dobrovoľne plní v súčasných časoch mimoriadne vzácnu hrebendovskú misiu propagátora kvalitnej knihy. Kazateľ svojimi homíliami, prípadne katechézami prostredníctvom prerozprávaného textu oslovuje adresáta prítomného na bohoslužbe. Preberá fakty, argumenty, esteticko-umelecké obrazy z viacerých zdrojov. Tento tvorivý kompozičný proces vyúsťuje do rétorického prejavu, ktorý interpret musí zasadiť do súra

Bioetika (Ľ. Cehuľová)

  Pre vychovávateľov alebo veda Na školách cieľom učebných osnov je vychovať mladého človeka k zrelej osobnosti, k úcte a k zmyslu k životu a to na oboch voliteľných predmetoch, ako na náboženskej tak etickej výchovy. Z prieskumu robeného medzi žiakmi však vyplýva, že sa to až tak nedarí.  Čo sa týka pojmu „úcta“ a „úcta k životu“, je nedostatočný záujem mládeže o tieto a iné hodnoty a hodne je vulgárnych prejavov a je skoro jedno, či ide o žiakov s náboženskou výchovou alebo etickou.  Preto je potrebné hneď zaradiť do vzdelania základy bioetiky, ktorá ochraňuje ľudskú dôstojnosť. To je ďalšia náročná úloha pre kňazov, katechétov, kresťanských vychovávateľov voči žiakom, aby mali potrebné znalosti a vedeli presvedčivo argumentovať. Je to niečo aj pre rodičov voči svojim deťom. Čnosť  je trvalá dispozícia konať dobro. Ľudské čnosti – rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť – sú trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú naše city, usporadúvajú naše vášne a riadia naše s